Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search

ภาพบรรยากาศการชมสาธิตโปรแกรม myAccount สำหรับสำนักงานบัญชี

 ภาพบรรยากาศ การเข้าชมสาธิตโปรแกรม สำหรับสำนักงานบัญชี
เมื่่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์บริการโปรซอฟท์

 

เจ้าหน้าที่และผู้เข้าชมสาธิตโปรแกรม สำหรับสำนักงานบัญชี