Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search

ภาพบรรยากาศการชมสาธิตโปรแกรม myAccount สำหรับธุรกิจSMEs

ภาพบรรยากาศ การเข้าชมสาธิตโปรแกรม สำหรับธุรกิจ SMEs
เมื่่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์บริการโปรซอฟท์
 
 


เจ้าหน้าที่และผู้เข้าชมสาธิตโปรแกรม สำหรับธุรกิจSMEs


ภาพบรรยากาศ การเข้าชมสาธิตโปรแกรม สำหรับสำนักงานบัญชี
เมื่่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์บริการโปรซอฟท์

 

เจ้าหน้าที่และผู้เข้าชมสาธิตโปรแกรม สำหรับธุรกิจSMEs.

 

ภาพบรรยากาศในห้องสาธิตโปรแกรม my Account