Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
  

เราจะเป็น Social Enterprise ธุรกิจเพื่อสังคม
      เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและยิ่งใหญ่มาก  เราจะเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เงินคือสิ่งที่สำคัญแต่ไม่สำคัญที่สุด  เงินคือส่วนหนึ่งของธุรกิจเท่านั้นแต่การแบ่งปันให้กับสังคมคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของโปรซอฟท์

เราเชื่อมั่นว่าเราทำได้  เราได้ทำแล้ว และจะทำให้สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ต่อไป


Social Enterprise/www.softbankthai.com

บทความโดย : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

รู้จัก ProSMEs
 
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online