Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search

อบรมฟรีตลอด      เราต้องการให้คนไทยเก่งขึ้น เราต้องการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา  เราต้องการให้ลูกค้านำความรู้ที่ได้จากการ Training กลับไปทำงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เราจึงเปิดให้มีการอบรมฟรีตลอดไป  ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรมอีก เราให้มากกว่าใครอยู่แล้ว  ซึ่งแตกต่างกับที่อื่นที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเมื่อต้องการอบรมเพิ่มเติมบทความโดย :
คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook
รู้จัก ProSMEs
 
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online