Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search

การวางระบบบัญชีในธุรกิจขนาดย่อมแม้ในปัจจุบันจะมีบริษัทรับทำบัญชีจำนวนมาก ซึ่งรับทำบัญชีให้ในราคาไม่แพงแต่สิ่งที่บริษัทบัญชีทำให้ส่วนมากทำให้จะเป็นเพียงบัญชีงบการเงินที่ต้องนำส่งหน่วยงานราชการ การลงบัญชีหรือการจดบันทึกของกิจกรรมต่างๆภายในจริงๆที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจเป็นเชิงปริมาณจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดการการเงินของธุรกิจนั้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งการจักการการเงินก็เป็นหนึ่งในงานหลักของการจัดการธุรกิจเช่นเดียวกับการตลาด การผลิต และการบริหารบุคคล การวางระบบบัญชีจึงควรจัดทำขึ้นอย่างมีระบบให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงในการจัดทำและไม่เสียเวลาในการบันทึกมากเกินไป ตลอดจนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งเพื่อการบริหารงานของธุรกิจและเปิดเผยข้อมูลต่อผู้บริหารและสรรพากรบทความโดย : business-easy-easy.blogspot.com
ประกาศบทความโดย : http://www.prosmes.com
สาระน่ารู้
การเงินและบัญชี
 
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online