Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
  

เงื่อนไขการให้บริการ (TH)

รายละเอียดการบริการ Maintenance
สิทธิสำหรับลูกค้า
Maintenance
หมดอายุสัญญา
Maintenance
การบริการที่ศูนย์โปรซอฟท์ (In house)
1. มีเจ้าหน้าที่  Support  รับผิดชอบประจำแต่ละบริษัท -
2. อบรมที่ศูนย์โปรซอฟท์ (Training Center) ครั้งละ 2 ท่านไม่จำกัดจำนวน
    ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  
-
3. การแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาประกอบด้วย
    3.1 คำปรึกษาทางโทรศัพท์และบริการถาม - ตอบทาง E-Mail
    3.2 ทาง Internet, Remote Access และ Prosoft Quick Support (TeamViewer)
-
4. การ Update Version Program
    4.1 เป็นการ Update Version Program ที่ลูกค้าใช้โปรแกรม Standard
          เท่านั้น
-
5. การ Upgrade Version program
    5.1 เป็นการ Upgrade Version Program ที่ลูกค้าใช้โปรแกรม Standard
          เท่านั้น ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ Upgrade
-
6. การติดตั้งและทดสอบโปรแกรมที่ศูนย์โปรซอฟท์
    6.1 การย้ายระบบงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
    6.2 การติดตั้งระบบงานใหม่
-
7. บริการโอนข้อมูลค่าเริ่มต้น Master Files จะได้รับสิทธิ์ฟรีครั้งแรก      
    ตามPackage การโอนข้อมูลMaster File ตามเงื่อนไขบริการ
   -
8. จัดส่ง E_Newsletter เพื่อแจ้งข่าวสารของโปรซอฟท์ทุกเดือน
  

9. โฆษณาสินค้าที่ www.B2BThai.com    1 ปี
 
10. ประกาศหางานที่ www.Lionjob.com    1 ปี
 
11. สามารถเข้าไปดูวิธีการใช้งาน E-Learning ได้ที่ 
      www.prosmes.com
 
12. สามารถดูข้อมูล ของ FAQ ได้ที่ www.prosmes.com
 


บริการนอกสถานที่ ( MA Consultant Onsite) จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ Consultant บริการ Onsite
    1.1 กรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้วย สมุทรปราการ นนทบุรี เท่านั้น
         5,000 บาท/คน/Mandays
    1.2 ต่างจังหวัด 7,000 บาท/คน/Mandays
    1.3 ค่าพาหนะเดินทางเจ้าหน้าที่บริการ (MA Consultant) ต่างจังหวัด
         2,000 บาท/คน/Mandays ยกเว้นระยะทางเกินกว่า 300 Km.
         (เดินทาง   โดยเครื่องบิน) เช่น ขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ
         ใช้อัตราค่าเดินทาง 1,000 บาท/ Mandays
-
2. การบริการกรณีผู้ใช้มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์หากท่านต้องการ
    การบริการนอกสถานที่จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น
    2.1 การย้ายระบบงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
    2.2 การติดตั้งระบบใหม่
         - กรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้วย สมุทรปราการ นนทบุรี เท่านั้น
           3,000  บาท /คน/Mandays
         - ต่างจังหวัด 4,000  บาท /คน/Mandays
-

บริการเสริม  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
1. บริการเซ็ตฟอร์ม 2,000 บาท/ฟอร์ม/หน้าจอ -
2. โอนย้ายข้อมูลเริ่มต้น 5,000 บาท/ครั้ง
-

เงื่อนไขเพิ่มเติม :
   
1. เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้วย นนทบุรี และสมุทรปราการ เท่านั้น
2. สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดคิดอัตราค่าบริการไม่รวมค่าเดินทาง

- คิดค่าเดินทางใช้จ่ายวันละ 1,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ระยะทางเกิน 300 Km. เดินทางโดยสายการบินไทย ลูกค้าต้องส่งตั๋วเครื่องบินให้กับบริษัทฯก่อนให้บริการ

- กรณีที่ไม่มีสายการบินให้ลูกค้าส่งตั๋วรถทัวร์โดยสารให้กับบริษัทฯก่อนให้บริการ
3. สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด กรณีที่ค้างคืน ต้องจองที่พักให้กับเจ้าหน้าที่และแจ้งกับบริษัทฯก่อนให้บริการ
4. การบริการที่ศูนย์โปรซอฟท์ (In house) ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทในวันทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30น.-17.45น.
5. การบริการนอกสถานที่ ณ บริษัทผู้ซื้อ (On Site) ไม่สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้ปีต่อไปได้และไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลด การชำระค่าบริการ Maintenance ได้
6. สำหรับอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลูกค้าต้องชำระโอนเงินให้กับบริษัทฯก่อนให้บริการ
7. บริการโอนข้อมูลค่าเริ่มต้น Master Files ท่านจะได้รับสิทธิ์ฟรีครั้งแรกตาม Package หากต้องการโอนข้อมูล Master File เพิ่มเติม คิดค่าใช้จ่ายครั้งละ  5,000 บาท (ไม่รวมภาษี) และลูกค้าต้องจัดข้อมูลตาม Template ที่กำหนดและส่งกลับ มายังบริษัทฯ
8. บริการ Set From ตามรูปแบบ หากต้องการ Set From เพิ่มเติม คิดค่าใช้จ่ายฟอร์มละ  2,000 บาท (ไม่รวมภาษี) และลูกค้าต้องตรวจสอบ ,จัดส่งข้อมูลตาม Template ที่กำหนดและส่ง กลับมายังบริษัทฯ   
9. บริการเสริมทาง Website สามารถรับบริการได้ที่ www.prosmes.com
10. กรณีบริษัทในเครือที่ซิ้อโปรแกรมในราคาตาม Package แล้ว หากสำนักงานใหญ่ไม่มีความประสงค์จะใช้งานโปรแกรมต่อ หรือปิดกิจการ จะถูกยกเลิกการบริการโดยปริยายเฉพาะสาขาที่ยกเลิกการใช้งานและปิดกิจการ
11. Maintenance Agreement ฉบับนี้ มีอายุตามสัญญาให้บริการตาม Package
12.
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online