Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search

ระบบเช็คและธนาคาร

        
       เป็นระบบที่ใช้ใน การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร กรณีมีการฝาก-ถอน เงินสดจากธนาคารและปรับปรุงสถานะเช็คทั้งด้านรับ-ด้านจ่าย เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะของเช็คแต่ละใบ หรือ Statement ได้ และเพิ่มสะดวกในการจัดทำ Bank Reconcile ต่อไป
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
คลิกดู VDO แนะนำ SoftBankThai