Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
  

วิธีการบันทึกเบิกเงินทดลองโดยจ่ายเป็นเช็คแต่รายงานเช็คไม่มีชื่อเจ้าหนี้มีขั้นตอนการแก้ไขอย่างไร

บันทึกเบิกเงินทดรองโดยจ่ายเป็นเช็คแต่รายงานเช็คไม่มีชื่อเจ้าหนี้

สามารถทำให้รายงานเช็คจ่ายแสดงชื่อเจ้าหนี้สั่งจ่ายได้โดยมีวิธีการดังนี้
1.ทำเบิกเงินทดรองที่สั่งจ่ายเป็นเช็คให้เพิ่มชื่อเจ้าหนี้ที่ช่องหมายเหตุ
ให้เพิ่มชื่อเจ้าหนี้ที่ช่องหมายเหตุ2.ดังนั้นสถานะของเช็คจะเป็น เช็คจ่าย H คือ เช็คจ่ายในมือ

3.ให้กำหนดชื่อผู้สั่งจ่ายให้กับเจ้าหนี้โดยการไปแก้ไขที่ เมนู Cheque and Bank \ CQ Paymemt Adjustments \ เช็คจ่าย

4.Find ข้อมูลที่เป็นการเบิกเงินทดรอง แล้วจะขึ้นชื่อเจ้าหนี้สั่งจ่ายที่ช่องหมายเหตุ

5.ซึ่งชื่อเจ้าหนี้ที่สั่งจ่ายจะไปแสดงที่รายงานเช็คจ่ายกรณีที่มีการสั่งจ่ายที่หน้าต่าง เบิกเงินทดรอง

Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online