Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
  

วิธีการ Generate ใบวางบิล มีขั้นตอนอย่างไร

วิธีการ Generate ใบวางบิล หรือเมื่อต้องการดึงรายการจากขายเชื่อ,ลดหนี้,หรือจากตั้งลูกหนี้อื่นๆ มาทำใบวางบิลพร้อมกันสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร

สามารถทำได้โดยไปที่ AR Data Entry / Generate ใบวางบิล

1.เมื่อทำการ click เข้าไปใน Generate ใบวางบิลแล้วให้เลือกช่วงวันที่ของเอกสารที่จะทำการ Generate พร้อมทั้งใส่ช่วงเลขที่เอกสารด้วย หลังจากนั้นให้ใส่วันที่เริ่มต้นใบวางบิลเพื่อที่จะให้โปรแกรม Run เลขที่ใบวางบิลเมื่อใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็ให้click ที่ Gen เพื่อจะให้โปรแกรม Generate ใบวางบิลให้2.เมื่อทำการ click ที่ Gen แล้วจะได้รายการใบวางบิลดังนี้
3.กรณีที่ทำรายการของลูกหนี้รายเดียวกันแต่ว่าหลาย Invoice โปรแกรมจะทำการ Generate ให้ใบเดียว
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online