Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
  

การทำจดหมายแจ้งกลับลูกค้าว่ามียอดหนี้ค้างชำระเท่าไหร่ มีวิธีการอย่างไร

วิธีการทำจดหมายแจ้งกลับลูกค้าว่ามียอดหนี้ค้างชำระเท่าไหร่ เพื่อเป็นการแจ้งยอดบัญชีให้ทางลูกค้าทราบประวัติความเคลื่อนไหว มีวิธีการอย่างไร

มีขั้นตอนดังนี้
สามารถที่จะเรียกดูรายงานได้และสามารถ print ส่งเป็นใบแจ้งยอดบัญชีให้ทางลูกค้าทราบได้โดยไปที่ 
ระบบ Account receivable / AR Analysis Reports /ใบแจ้งยอดบัญชีโดยสามารถเลือกได้ตาม Date Option , จากวันที่ , จากรหัสลูกหนี้ , จากกลุ่มลูกหนี้ , จากกลุ่มพนักงานขาย และหากต้องการรายละเอียดการรับชำระ เช่นเลขที่  Inv. เลขที่ใบกำกับ ก็สามารถติ๊กตรงต้องการรายละเอียด /กด OK
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online