Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
  

วิธีการตรวจสอบกำหนดรหัสผังบัญชีที่ Tab account ที่หน้าจอกำหนดรหัสเจ้าหนี้

วิธีการตรวจสอบกำหนดรหัสผังบัญชีที่ Tab account  ที่หน้าจอกำหนดรหัสเจ้าหนี้มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

มีขั้นตอนดังนี้
      สามารถตรวจสอบได้จากรายงาน ที่ระบบ  Audit and Internal Control / AC Accounts Payable / รายงานตรวจสอบรหัสเจ้าหนี้กับการกำหนดรหัสบัญชี

ขั้นตอนการเีรียกดู Report
1.ไปที่ระบบ Audit and Internal Control / AC Account Payable / รายงานตรวจสอบรหัสเจ้าหนี้กับการกำหนดรหัสบัญชี
2. เลือก Rang Report ที่ช่อง Option มีให้เลือกดังนี้- ทั้งหมด รายงานจะแสดงเจ้าหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดให้
- เฉพาะที่กำหนดรหัสผังบัญชี  รายงานจะแสดงเฉพาะรหัสเจ้าหนี้ที่กำหนดรหัสบัญชีไว้แล้วเท่านั้น
- เฉพาะที่ไม่กำหนดรหัสผังบัญชี รายงานจะแสดงเฉพาะรหัสเจ้าหนี้ที่ยังไม่กำหนดรหัสบัญชีไว้แล้วเท่าันั้นDownload
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online