Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search

IC Setup

     
        หน้าจอสำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบสินค้าคงคลัง เป็นการกำหนดรหัสสินค้า-บริการของกิจการ เพื่อสามารถอ้างอิงข้อมูลรหัสสินค้าดังกล่าวไปใช้ในระบบซื้อ ระบบขาย และ ระบบสินค้าคงคลัง
 Benefit :
  • เพื่อบันทึกรายละเอียดของสินค้า และ บริการ
  • สามารถกำหนดหน่วยนับของสินค้าได้ มากกว่า 1 หน่วยนับ
  • ไว้สำหรับกำหนดเอกสารเชื่อม IC เพื่อใช้ที่ระบบ Inventory  Control
  • สามารถกำหนดราคาขายสินค้า เป็นระดับการขายได้
  • สามารถปรับราคาขาย จากราคาขายที่กำหนดไว้ได้
  • สามารถกำหนด Option ของระบบ Inventory Control ได้ เช่นการกำหนดตำแหน่งทศนิยมของโปรแกรม สามารถกำหนดได้
    สูงสุดถึง 4 ตำแหน่ง
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
คลิกดู VDO แนะนำ SoftBankThai