Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search

Tax Setup

      

       ใช้เพื่อกำหนดระบบภาษีของกิจการ เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชี ที่เกี่ยวข้อกับภาษี เช่น รายการรายวัน ระบบบัญชีซื้อ- ระบบบัญชีขาย


Benefit :

  • การกำหนดรายละเอียดของอัตราภาษี เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณภาษีของการบันทึกข้อมูลรายวัน การกำหนดคำอธิบายภาษี  เพื่อใช้ในการแสดงรายงาน ภาษีซื้อ – ภาษีขาย ซึ่งสามารถกำหนดคำอธิบายภาษีได้
  • ใช้กำหนดในกรณีที่เป็นสินค้าบริการ และต้องการที่จะกำหนดได้ว่าจะนำเอกสารหลายใบมาทำรายการรับชำระหนี้ หรือ จะให้ออกใบกำกับภาษี แบบรวมในใบเดียวกันหรือต้องการแยกตามแต่ละเอกสาร

Download
Download
Service
Complain
ContactUs
คลิกดู VDO แนะนำ SoftBankThai