Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
  

Value Added Tax

  • ระบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะถูกส่งข้อมูลมาจากระบบซื้อ, ระบบขาย, ระบบลูกหนี้, ระบบเจ้าหนี้ให้อัตโนมัติและเมนูบันทึกข้อมูลรายวันในระบบบัญชีแยกประเภท (GL)
  • สามารถกำหนดคำอธิบายรายการภาษีให้ Default ขึ้นตามเมนูการบันทึกในแต่ละระบบ เพื่อรองรับสำหรับคำอธิบายภาษีที่แตกต่างกันได้
  • สำหรับภาษีซื้อสามารถบันทึกเลขที่เอกสารออกใหม่ได้
  • รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายเป็นไปตามข้อกำหนดของสรรพากร และ แยกตามสาขา
  • สามารถพิมพ์รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้
  • สามารถพิมพ์รายงานสรุปภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้
  • สามารถพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ (ภ.ง.ด.3,53) และรายงานพิเศษภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
คลิกดู VDO แนะนำ SoftBankThai