Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
  

Security Adminstrator

  • สามารถรองรับการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้ ในแต่ละระบบของผู้ใช้ได้รายบุคคลและกลุ่ม
  • สามารถรองรับการกำหนดสิทธิ์ของพนักงานในแต่ละแผนก
  • สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงสาขา เพื่อการป้องกันข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
คลิกดู VDO แนะนำ SoftBankThai