Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search

SO Inquiry


       เพื่อใช้สำหรับบันทึกการสำรวจความต้องการที่จะขายสินค้าให้ลูกค้าที่มีต่อบริษัท
สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลที่สำรวจราคา ตลอด ข้อมูลสินค้า ประวัติการขายสินค้า สินค้าค้างส่ง ราคาขายสินค้า ระดับราคาขายสินค้า ประวัติลูกหนี้ประวัติเช็ครับ ประวัติสมุดเงินฝากธนาคาร จะแสดงข้อมูลรายละเอียด เพื่อแสดงถึงทางเดินเอกสารว่าปัจจุบันสถานะของเอกสาร Inquiry อยู่ที่ขั้นตอนการทำงานใด

Benefit :
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมประวัติการบัันทึกข้อมูลระบบ SO ได้
  • สามารถเลือกช่วงวันที่ รหัสสินค้า ประเภทสินค้า หมวดสินค้า กลุ่มสินค้า ยี่ห้อสินค้าได้ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมตาม      ที่เรามีความต้องการจะเรียกดู
  • เพื่อแสดงสถานะการอ้างอิงเอกสารของการทำรายการ Inquiry
  • เพื่อแสดงถึงทางเดินเอกสารว่าปัจจุบันสถานะของเอกสาร Inquiryอยู่ที่ขั้นตอนการทำงานใด
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
คลิกดู VDO แนะนำ SoftBankThai