Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
General Setup

เป็นหน้าจอที่ไว้ใชสำหรับกำหนดข้อมูลทั่วไปของกิจการAP Setup

ไว้สำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นเกี่ยวกับเจ้าหนี้ ในการใช้งานโปรแกรม โดยจะอ้างอิงค่าดังกล่าวไปใช้ในระบบซื้อ และ ระบบเจ้าหนี้AR SetupCQ SetupGL Setup

ใช้สำหรับการกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบัญชีแยกประเภท เช่นการกำหนดรหัสบัญชี การกำหนดเลขที่เอกสารของระบบบัญชีแยกประเภท โปรแกรมบัญชีแยกประเภท ระบบ GL บัญชีรายรับ รายจ่าย งบดุล งบกำไรขาดทุน กระดาษทำการIC Setup

หน้าจอสำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบสินค้าคงคลัง เป็นการกำหนดรหัสสินค้า-บริการของกิจการ เพื่อสามารถอ้างอิงข้อมูลรหัสสินค้าดังกล่าวไปใช้ในระบบซื้อ ระบบขาย และ ระบบสินค้าคงคลังโปรแกรมสต็อก สินค้าคงคลัง โปรแกรมStock สินค้าคงเหลือ บริหารคลังสินค้า ระบบ IC inventory systemSO Setup

ใช้เพื่อการกำหนดค่าเริ่มต้น และ กำหนด Option ต่างๆของระบบบัญชีขาย โปรแกรมเปิดบิล ออกบิลขาย โปรแกรมขาย บริหารงานขาย ระบบขาย สั่งขาย sale order system ระบบ SOTax Setup

ใช้เพื่อกำหนดระบบภาษีของกิจการ เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชี ที่เกี่ยวข้อกับภาษี เช่น รายการรายวัน ระบบบัญชีซื้อ -ระบบบัญชีขายระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซิ้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด 3 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด 53Download
Download
Service
Complain
ContactUs
คลิกดู VDO แนะนำ SoftBankThai