Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
PO Inquiry

เพื่อใช้สำหรับบันทึกการสำรวจความต้องการที่จะซื้อสินค้าของลูกค้าที่มีต่อบริษัท สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลที่สำรวจราคา ตลอด ข้อมูลสินค้า ประวัติการซื้อสินค้า สินค้าค้างรับเฉพาะใบสั่งซื้อ ราคาซื้อ ประวัติเจ้าหนี้ ประวัติเช็คจ่าย ประวัติสมุดเงินฝากธนาคาร จะแสดงข้อมูลรายละเอียด เพื่อแสดงถึงทางเดินเอกสารว่าปัจจุบันสถานะของเอกสาร Inquiry อยู่ที่ขั้นตอนการทำงานใดSO Inquiry

เพื่อใช้สำหรับบันทึกการสำรวจความต้องการที่จะขายสินค้าให้ลูกค้าที่มีต่อบริษัท สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลที่สำรวจราคา ตลอด ข้อมูลสินค้า ประวัติการขายสินค้า สินค้าค้างส่ง ราคาขายสินค้า ระดับราคาขายสินค้า ประวัติลูกหนี้ ประวัติเช็ครับ ประวัติสมุดเงินฝากธนาคาร จะแสดงข้อมูลรายละเอียด เพื่อแสดงถึงทางเดินเอกสารว่าปัจจุบันสถานะของเอกสาร Inquiry อยู่ที่ขั้นตอนการทำงานใดIC Inquiry

เพื่อใช้สำหรับบันทึกการสำรวจสินค้าคงคลังที่มีต่อบริษัท สามารถแสดงรายละเอียด ข้อมูลสินค้า ยอดคงเหลือสินค้าคงคลัง ความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง แนะนำการสั่งซื้อ คงเหลือของสินค้าชุดที่สินค้าคงคลัง จะแสดงข้อมูลรายละเอียด เพื่อแสดงถึงทางเดินเอกสารว่าปัจจุบันสถานะของเอกสาร Inquiry อยู่ที่ขั้นตอนการทำงานใดDownload
Download
Service
Complain
ContactUs
คลิกดู VDO แนะนำ SoftBankThai