Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search

ระบบบัญชีเจ้าหนี้

 


             
       เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ โดยเมื่อทางเจ้าหนี้มีการจัดส่งใบวางบิลมา ทางบริษัทสามารถบันทึกข้อมูลการรับวางบิลเข้าในระบบ จากนั้นถ้าต้องการจัดทำเอกสาร และ เช็คเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติรายการจ่าย ก็สามารถนำเอกสารการรับวางบิลอ้างอิงไปบันทึกเตรียมเอกสารจ่ายชำระหนี้ได้ เมื่อถึงกำหนดวันจ่ายชำระก็บันทึกรายการ เพื่อลดยอดหนี้ของเจ้าหนี้ นอกจากนี้กรณีที่เริ่มใช้โปรแกรม สามารถบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ยกมาเพื่อให้มีผลต่อการ์ดเจ้าหนี้ และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายหลักของกิจการเกิดขึ้น แต่ต้องการตั้งเจ้าหนี้นั้น ก็บันทึกรายการที่ระบบจ่ายชำระหนี้ได้เช่นเดียวกัน


Download
Download
Service
Complain
ContactUs
คลิกดู VDO แนะนำ SoftBankThai