Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search
5 เหตุยอดแย่ทำลูกค้าหดหาย (Infographic)

การบริการ (Customer Service) คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ในปัจจุบัน โดยธุรกิจส่วนใหญ่กว่า 80% มักเห็นว่าการบริการของตนเองนั้นอยู่ในระดับสูงหรือระดับเยี่ยม (Superior) และอยู่ในระดับที่เพียงพอแล้ว แต่ในความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเข้าชม : 1849
6 คำพูดของ Customer Service ที่ทำลูกค้าเมินหน้าหนี

สำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ประกอบการคงเน้นการทำตลาดให้ขายได้เพียงอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไปแล้วเข้าชม : 2443
ปฏิเสธอย่างไรให้รักษาน้ำใจกับลูกค้าที่สุด

การเจรจาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนั้นจะต้องเกิดจากความร่วมมือของทั้งผู้เสนอและผู้พิจารณา และโดยส่วนมากผู้ประกอบการมักจะรับบทเป็นผู้นำเสนอขายสินค้าและบริการเสียมากกว่า แต่ในทางกลับกันถ้าต้องทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาบ้างก็คงมีเรื่องต้องให้คำนึงมากขึ้นเข้าชม : 2550
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online