Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search

โครงการ ProSMEs

แนวคิดและที่มา


      ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้นในแต่ละวัน คนที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเองเท่านั้นที่จะอยู่รอด
 
      ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านซอฟท์แวร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพภายในองค์กรอย่างมากมาย  ในฐานะที่โปรซอฟท์กรุ๊ปต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ให้มีขีดความสามารถทางด้านการแข่งขัน  เราต้องการเป็น "Smart Software  for Smart SMEs" เพื่อสร้าง SMEs ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
 
      เพื่อให้ SMEs มีโอกาสได้ใช้ซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ จึงมีนโยบายให้ SMEs ทั่วประเทศ ได้ใช้ซอฟท์แวร์ฟรี 2 ปี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น  ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ SMEs ในระยะ 2 ปีแรกซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกของผู้ประกอบการ
ซอฟท์แวร์ที่ SMEs จะได้ใช้ ฟรี ประกอบด้วย

 • โปรแกรมบัญชี myAccount www.prosoftmyaccount.com
 • โฆษณาและประกาศซื้อ-ขายสินค้า B2B E-marketplace ที่ www.B2BThai.com
 • ได้ใช้เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb www.sogoodweb.com 
 • ประกาศรับสมัครพนักงานได้ที่ www.Lionjob.com ทั่วประเทศ
 • *หมายเหตุ ทุกรายการใช้ฟรี 2 ปี ยกเว้นเว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb ใช้ฟรีตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์

 

ประโยชน์ที่ SMEs จะได้รับ

 • ผู้ประกอบการ SMEs ได้ใช้ซอฟท์แวร์จากโปรซอฟท์ฟรี 2 ปี เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการลงทุนของผู้ประกอบการในระยะเวลา 2 ปีแรก
 • มีสิทธิ์อบรมการใช้งานโปรแกรมที่ศูนย์อบรมของโปรซอฟท์ฟรีไม่จำกัด
 • เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ SMEs ได้ว่าได้ตัดสินใจเลือกใช้ซอฟท์แวร์ที่ดีที่สุด เพราะถ้านำไปใช้แล้วไม่เป็นที่พอใจก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด  โดยไม่มีข้อผูกมัด
 • ได้เลือกใช้ซอฟท์แวร์ที่ทันสมัยอีกเป็นจำนวนมากจากบริษัทโปรซอฟท์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ  


ประโยชน์ที่โปรซอฟท์ได้รับ

 • เป็นการขยายฐานลูกค้าสู่ธุรกิจ SMEs มากยิ่งขึ้นเพราะเราเล็งเห็นแล้วว่า SMEs จะเป็นเสาหลักให้ธุรกิจไทยยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 • บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
 • บริษัท ไอเน็ค สเต็ป จำกัด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ SMEs เท่านั้น

จำนวนรับสมัคร SMEs เข้าร่วมโครงการ

 • 50,000 กิจการทั่วประเทศ

Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online