Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search

ระบบเงินสดย่อย


       เป็นระบบบัญชีควบคุมเงินสดย่อย โดย เริ่มจากการตั้งวงเงินสดย่อย ซึ่งสามารถตั้งวงเงินสดย่อยแยกตามแผนกได้ จากนั้นผู้ดูแลเงินสดย่อยจะทำการรับเงินสดย่อย เพื่อเป็นการสำรองเงินไว้ให้พนักงานมาเบิก สามารถเลือกได้ว่าจะให้พนักงานสามารถบันทึกขอเบิกเงินสดย่อย เพื่อให้ผู้ดูแลเงินสดย่อยพิจารณาอ้างอิงเอกสารมาบันทึกเบิกให้ หรือ ผู้ดูแลเงินสดย่อยจะบันทึกเบิกเงินสดย่อยเองก็ได้ สามารถดูรายงานความเคลื่อนไหวเงินสดย่อย ในกรณีที่เงินใกล้หมด เพื่อให้ผู้รักษาเงินสดย่อยทำการเบิกชดเชยเงินสดย่อยตามวงเงินที่ตั้งไว้

Download
Download
Service
Complain
ContactUs
คลิกดู VDO แนะนำ SoftBankThai