Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search

ระบบสั่งซื้อสินค้า


ป็นระบบบัญชีที่ใช้ในการควบคุมด้านการซื้อสินค้า โดยเริ่มจากทำใบสั่งซื้อเพื่ออ้างอิงข้อมูลไปจัดทำรายการซื้อสด , ซื้อเชื่อ ต่อไป หากมีการจ่ายเงินมัดจำสามารถ บันทึกข้อมูลลงในระบบเพื่อนำไปหักลดยอดเมื่อทำการซื้อหรือจ่ายชำระหนี้ รวมถึงกรณีที่มีการส่งคืนลดหนี้ หรือการเพิ่มหนี้ในการซื้อสินค้า โดยการอ้างอิงจากเอกสารการซื้อเดิมได้

Download
Download
Service
Complain
ContactUs
คลิกดู VDO แนะนำ SoftBankThai