Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

เปนระบบสำหรับเรียกดูรายงานภาษีซื้อ,ภาษีขายของกิจการ โดยสามารถเลือกรายงานตามงวดที่ต้องการได้
เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำ ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30)ให้แก่กรมสรรพากรและยังสามารถพิมพ์ ภ.ง.ด 3 , ภ.ง.ด 53 ทั้งใบปะหน้า และใบแนบ รวมทั้งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อีกด้วย

  Download
  Download
  Service
  Complain
  ContactUs
  คลิกดู VDO แนะนำ SoftBankThai