Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search

ระบบ Audit and Internal Control


       ระบบ Audit and Internal Control เป็นการตรวจข้อมูลและการควบคุมภายใน เพื่อการควบคุมภายใน เช่น
การกำหนดข้อมูลเริ่มต้นที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อความถูกต้องตามหลักบัญชี และช่วยควบคุม ระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ภายในของกิจการ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามระบบ ที่วางไว้

Download
Download
Service
Complain
ContactUs
คลิกดู VDO แนะนำ SoftBankThai