Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search

ระบบ Inquiry

              

       ระบบ
Inquiry เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดที่เราได้ทำการบันทึกที่ระบบ Purchase Order, Sale Order, Inventory Control ระบบจะแสดงสถานะการอ้างอิงเอกสารของการทำรายการ Inquiry และแสดงรายละเอียดทุกการบันทึกที่ระบบดังกล่าวซึ่งสามารถเลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการดูรายละเอียดได้
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
คลิกดู VDO แนะนำ SoftBankThai