Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
  

"โครงการ ProSMEs"

โครงการ ProSMEs "Smart Software for Smart SMEs" เพื่อให้ SMEs มีโอกาสได้ใช้ซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ จึงมีนโยบายให้ SMEs ทั่วประเทศ ได้ใช้ซอฟท์แวร์ฟรี 2 ปี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ SMEs ในระยะ 2 ปีแรกซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกของผู้ประกอบการ

Facebook ProSMEs Contact ProSMEs
การเยี่ยมชมบริษัทฯ ของสมาคมศิษ...
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 นายอาคม ศุภางค์เผ่า Chairman สมาคมส่งเสริม SMEs ไทย ภาคเหนือ ได้มีความสนใจโปรแกรมใน...
บริษัท บาธ แอนด์ สปา จำกัด
"การลดกระบวนการทำงานโดยการใช้เทคโนโลยีทางด้าน Software เป็นกระบวนการที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด จนมีผู้เชี่...
Service
Complain
ContactUs