Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
  

"โครงการ ProSMEs"

โครงการ ProSMEs "Smart Software for Smart SMEs" เพื่อให้ SMEs มีโอกาสได้ใช้ซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ จึงมีนโยบายให้ SMEs ทั่วประเทศ ได้ใช้ซอฟท์แวร์ฟรี 2 ปี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ SMEs ในระยะ 2 ปีแรกซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกของผู้ประกอบการ

Facebook ProSMEs Contact ProSMEs
การเยี่ยมชมบริษัทฯ ของสมาคมศิษ...
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 นายอาคม ศุภางค์เผ่า Chairman สมาคมส่งเสริม SMEs ไทย ภาคเหนือ ได้มีความสนใจโปรแกรมใน...
บริษัท เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ จ...
"นโยบายการลดต้นทุนการทำงาน แต่ประสิทธิภาพการทำงานจะต้องดี และรวดเร็วจึงได้ทำการศึกษากระบวนการแก้ไขปัญหาทำให้ได...
Service
Complain
ContactUs