Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search

GL Finance (วางแผนภาษี)

ระบบงาน GL Finance (วางแผนภาษี)

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยประมาณการรายได้,ค่าใช้จ่าย,กำไร(ขาดทุน) ให้ถูกต้องครบถ้วนและได้ประโยชน์ทางภาษี ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลบัญชีโดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลที่ระบบ GL หรือ จัดทำข้อมูลที่ Excel

ลักษณะการทำงาน

1. เพิ่มหน้าต่างปรับปรุงข้อมูลบัญชี โปรแกรมจะแสดงข้อมูลงบทดลองเพื่อให้ประมาณการรายได้, โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูล Dr,Cr ที่ระบบ GL ดังรูป


2. หลังจากที่บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีแล้ว ท่านสามารถดูรายงานกระดาษทำการ(หลังปรับปรุง)และงบการเงิน โดยนำ ข้อมูลดังกล่าวกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50 และส่งสรรพกร

3. ข้อมูลที่ท่านปรับปรุงจะไม่มีผลกับระบบ GL ทั้งนี้ท่านต้องบันทึกข้อมูล Dr,Cr ให้ตรงกับที่ประมาณการไว้


ประโยชน์ที่ได้รับ

1. สำนักงานบัญชีสามารถวางแผนภาษีได้ตามต้องการโดยไม่ต้องรอให้ลูกค้าบันทึกข้อมูลรายวันให้เสร็จ

2. สำนักงานบัญชีสามารถนำส่งงบการเงินได้ก่อนเวลาที่สรรพกรกำหนด เนื่องจากสามารถปรับปรุงบัญชีและออก งบการเงินได้ง่าย ถูกต้องครบถ้วน

3. สำนักงานบัญชีสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า เช่น ค่าโอทีพนักงาน,ค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มฯลฯ


Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online