Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search
สิทธิทางภาษีของ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ตั้งขึ้นเพื่อรับโอนสาธารณูปโภค รวมทั้งให้บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกที่ซื้อที่ดิน หรือบ้านจัดสรร จึงเป็นนิติบุคคลที่มิได้แสวงหากำไรและได้รับยกเว้นภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์สำหรับการโอนและการรับโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ การให้บริการบำรุงรักษา และการจัดการสาธารณูปโภคเข้าชม : 8415
เงินได้ที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องเสียภาษี

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนอกจากจะมีรายได้จากค่าบริการส่วนกลางที่จัดเก็บ สมาชิกในหมู่บ้านจัดสรรแล้ว หากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้นมีรายได้อื่น ๆ ที่มาจากบุคคลภายนอก รวมถึงรายได้ที่มาจากสมาชิกในหมู่บ้านจัดสรรเอง แต่เป็นรายได้อื่นซึ่งมิใช่รายได้จากค่าบริการส่วนกลางดังกล่าวแล้ว จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มตามประกาศของ สรรพากรเข้าชม : 3702
ทำความรู้จัก “งบกระแสเงินสด”

เวลาที่มีคำถามขึ้นมาว่าเราใช้อะไรมาวัดว่าธุรกิจนั้นๆ มีอัตราการเติบโตก้าวหน้าดี คนส่วนใหญ่อาจตอบกลับมาอย่างมั่นใจว่าให้ดูที่ผลกำไรของบริษัทสิ ถ้ากำไรเยอะก็แสดงว่าธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จ แต่ในความเป็นจริงแล้วถือว่าถูกเพียงส่วนเดียว เพราะเมื่อเราลองสำรวจลงไปดูดีๆ แล้วจะพบว่ามีธุรกิจมากมายที่รายงานผลกำไรออกมาดีทุกปี แต่ทว่าสุดท้ายกลับล้มไม่เป็นท่าเพราะขาดเงินสดหมุนเวียนเข้าชม : 3090
ขั้นตอนการจ่ายภาษีของบริษัทนิติบุคคล

ธุรกิจนิติบุคคลหรือการดำเนินธุรกิจที่มีเจ้าของกิจการอยู่รวมกันมากกว่า หนึ่งคนขึ้นไปนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปลักษณะของบริษัททั่วไปทั้งธรรมดาและมหาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการร่วมค้า มูลนิธิหรือสมาคม ฯลฯ ที่ได้ไปทำการขึ้นจดทะเบียนไว้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายกับทางหน่วยงานราชการ มีหน้าที่ที่จะต้องทำการเสียภาษีเช่นเดียวกันกับบริษัทส่วนบุคคลทั่วๆไปเข้าชม : 3204
วิธีการคำนวณภาษีที่ต้องนำไปชำระ

ให้แบ่งภาษีซื้อและภาษีขายออกมาแล้วนำมาลบกัน เพราะภาษีซื้อก็คือภาษีที่ถือว่าเราจ่ายไปแล้วไม่ต้องนำส่งด้วยตัวเองอีกซึ่งแตกต่างจากภาษีขายซึ่งเราเป็นผู้เก็บเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บ 7% ไว้เพื่อไปนำส่งในงวดที่จะถึงซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไปเข้าชม : 3236
สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล

สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล สิทธิและหน้าที่ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ ซึ่งย่อมเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้งของนิติบุคคลนั้น จะทำการใดนอกขอบเขตวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ไม่ได้เข้าชม : 2635
นิติบุคคลคืออะไร

นิติบุคคลคืออะไร นิติบุคคล เป็นบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นเพื่อให้มีสิทธิ หน้าที่ และสามารถทำกิจการอันเป็นการก่อนิติสัมพันธ์ได้ตามในกรอบวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เข้าชม : 2603
เงินทุนไนการทำธุรกิจมาจากไหนบ้าง

เงินทุนไนการทำธุรกิจมาจากไหนบ้าง บ่อยครั้งที่คำว่า “ไม่มีเงิน” ถูกใช้เป็นข้ออ้างที่สกัดการเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นต้นว่าไม่มีทุนบ้าง ไม่มีแหล่งทุนบ้าง และทำให้หลายคนเลือกพับเก็บความคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจเอาไว้ แต่ในความจริงแล้วธุรกิจหลายรูปแบบใช้เงินทุนในการเริ่มตั้งกิจการไม่มากเลยเข้าชม : 2936
สิทธิหน้าที่ของนิติบุคคล

สิทธิหน้าที่ของนิติบุคคล สิทธิและหน้าที่ภายในขอบอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ ซึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 66 บัญญัติว่า “นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นเข้าชม : 2140
7 เทคนิคการจ่ายภาษีอย่างประหยัด

7 เทคนิคการจ่ายภาษีอย่างประหยัด ถ้าให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจมือใหม่ทุกคนเขียนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจของตนใส่ลงบนกระดาษ เชื่อได้ว่าปัญหาที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆและน่าจะติดอยู่ในสามอันดับแรกยอดนิยมคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการจ่ายภาษีอย่างแน่นอนเข้าชม : 3406
  1  |  2  |  3  | Next
สาระน่ารู้
การเงินและบัญชี
ความรู้เบื้องต้น เมื่อเริ่มเ...
 
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online